Blog
10873647_759282874121167_972843461860732015_o

09 Jan: ASANAS

PURNNA TITLY ASANA BHUNAMANASANA MARZARIASANA BYAGHRASANA SINGHA GANJANASANA/KASTATAKSHINASANA BHUJANGA SASHANKASANA T.T.K.(TADA,TIRYAK,KATICHKRASANA) EKAPADA PRANAMASANA NATARAJASANA YOGA NIDRA NADISODHAN PRANAYAM SAMBHAVI UDRA…