ASANAS

 1. PURNNA TITLY ASANA
 2. BHUNAMANASANA
 3. MARZARIASANA
 4. BYAGHRASANA
 5. SINGHA GANJANASANA/KASTATAKSHINASANA
 6. BHUJANGA SASHANKASANA
 7. T.T.K.(TADA,TIRYAK,KATICHKRASANA)
 8. EKAPADA PRANAMASANA
 9. NATARAJASANA
 10. YOGA NIDRA
 11. NADISODHAN PRANAYAM
 12. SAMBHAVI UDRA
 13. BHRAMARI
 14. UDDGRIT PRANAYAM